Verkiezingsprogramma 2022

Het is tijd voor verandering!

De eerste raadsperiode van de nieuwe gemeente is voor ons succesvol verlopen. Met een open en eerlijke democratische no-nonsens politiek zijn wij consequent op blijven komen voor alle inwoners van onze mooie en groene  plattelandsgemeente. Wij zijn naar iedereen blijven luisteren en daar waar mogelijk daadwerkelijk in actie gekomen, dikwijls met gepast resultaat.  ‘Mede’ door ons trekken en duwen zijn dossiers voortvarend opgepakt. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • de verkeerssituatie op de Blaaksedijk;
 •    het vrij liggende fietspad aan de Korteweg;
 •    succesvolle moties, die brede steun in de raad kregen, zoals:
  •  zienswijze inzake Veilig Thuis;
  •  zienswijze ontwerpbegroting van DG&J (Dienst Gezondheid en Jeugd);
  •  de besteding van de Enecogelden (samen met een andere partij).
  •  Onze motie, inzake de sloopplannen van de Oosterse Gorzen, is unaniem aangenomen.

Maar ook op andere terreinen laten wij ons regelmatig zien met resultaat. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Regelmatig vragen om gratis openbaar vervoer voor AOW’ers in het kader van armoedebeleid heeft erin geresulteerd dat er een pilot is gestart om gratis openbaar vervoer aan te bieden aan mensen die op of onder de 130% van het bestaansminimum leven, waaronder veel AOW’ers.
 • Met betrekking tot verdwenen speelvoorzieningen hebben wij ons samen met bewoners ingezet om een verdwenen skatebaan in een dorp terug te laten komen wat nu ook echt gaat gebeuren.
 • Onze partij heeft (samen met nog een andere partij) ervoor gezorgd dat het gesprek met de wethouder over nieuwbouw in Klaaswaal weer op gang is gekomen, omdat men dit vergeten was. Dit heeft geresulteerd in concrete plannen voor het bouwen van 122 woningen.
 • Het initiatief voor een regenboogvlag kreeg onze volle steun, maar wij hebben regelmatig erop gewezen dat dit niet volstaat met het hijsen van een vlag, maar dat er ook echt iets gedaan wordt.
 • Een tolvrije Kiltunnel. Daar waar de gemeente hier alsmaar niets aan wil doen, is er in het nieuwe regeerakkoord opgenomen dat wij gelijk gaan krijgen en dat de tol voor deze tunnel verdwijnt.
 • Met betrekking tot de hondenbelasting zal dit ook een kwestie van tijd zijn, omdat steeds meer gemeenten ertoe overgaan om deze af te schaffen.

In het belang van onze inwoners moet de huidige bestuurscultuur veranderen. Het is belachelijk dat inwoners de gemeenteraad op democratische wijze als hun volksvertegenwoordiging kiezen en dat direct na de verkiezingen op ondemocratische wijze de raad in een coalitie versus oppositie wordt verdeeld, waardoor er een tweedeling ontstaat. Dat hebben inwoners niet gekozen en iedere stem die naar een oppositiepartij is gegaan, wordt minder waard. De coalitie maakt haar eigen plannetjes in een coalitieoverleg. Dat heet in goed Nederlands “achterkamertjespolitiek”. Daar hebben wij een hekel aan.

Wij pleiten voor een Raadsbreed akkoord. Dat is een akkoord gebaseerd op hoofdlijnen van gezamenlijke onderwerpen waar “alle” partijen zich in herkennen.
Er bestaat daarbij geen machtspositie van een coalitie tegen oppositie.
Bij dit systeem worden de wethouders ook gekozen op basis van de juiste competenties en ervaringen in plaats van op voordracht van coalitiepartijen.
Dat is nodig, omdat het college ook een schaalsprong moet maken. In dat kader is het ook niet juist dat de burgemeester voorzitter is van zowel het college als de raad.
Dat is in strijd met ons duale stelsel. De Tweede Kamer en het kabinet kennen ook twee verschillende voorzitters. Waarom wordt die regel niet doorgevoerd op lokaal niveau? Het is tijd voor verandering.

Wil je meer verandering in de Hoeksche Waard, stem dan op Constructief Hoeksche Waard, die inmiddels voldoende bewezen heeft voor “alle” inwoners van de hele Hoeksche Waard de nek uit te durven steken!

Jan Vos,                                                                               Werner de Jong,
Bestuursvoorzitter.                                                             Lijsttrekker.

 

Algemeen

 • Alle dorpen moeten hun eigen identiteit behouden, maar meer vitaliseren en gelijkwaardig aan elkaar ontwikkelen.
 • De gemeentelijke lasten moeten we zo laag mogelijk houden en het bestuur hoort duidelijke taal te spreken en makkelijk bereikbaar te zijn.
 • Wij werken graag mee aan een stevig fundament voor de gemeente Hoeksche Waard, die groen moet blijven met een open karakter.
 • Het is gewenst om meer dan voorheen aan recreatie te doen en bestaande recreatieve voorzieningen te behouden.
 • Er is voldoende ruimte over voor woningbouw. Wij willen dat wonen voor “alle doelgroepen” beter wordt en voor iedereen betaalbaar is.
 • Ouderen, invaliden, jongeren, migranten en minder bedeelden moeten de juiste zorg en steun krijgen.
 • Veiligheid in de breedste zin van het woord is een verantwoordelijkheid van de politiek die hier meer aandacht aan moet geven.
 • Het eiland kan veel beter ontsloten worden en zonder tolheffingen. Een beter bereikbaar eiland zal ook ten goede komen aan de gewenste economische ontwikkeling van de Hoeksche Waard.
 • Ook een digitale ontsluiting van het eiland is gewenst, zoals met glasvezel. Daar waar in de buitengebieden geen aansluiting mogelijk is, moet de gemeente nader bekijken of publieke financiering mogelijk is.
 • Bij de ontwikkeling van beleid altijd rekening houden met de mening van inwoners. Dat is de essentie van democratie, die bij ons hoog in het vaandel staat.
 • Wij zien graag naast florabeheer ook faunabeheer op de politieke agenda komen als onderdeel van natuurbehoud. Dierenwelzijn en biodiversiteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bij de gemeente moet hiervoor meer bewustwording aangebracht worden.


Maatschappelijke zaken

 • Ondersteun samenwerking tussen organisaties (binnen een keten) om vrijwilligers een plek te bieden die bij hen past. Vrijwilligerswerk financieel ondersteunen voor nieuwe activiteiten en maak het mogelijk dat meer organisaties en vrijwilligers baat hebben bij de ondersteuning die er al is.
 • Zorg voor een gezamenlijke visie op de vrijwilligersondersteuning samen met alle vrijwilligersorganisaties, want ook zij bieden vaak ondersteuning die interessant is voor anderen.
 • Stel meer middelen (in natura) beschikbaar voor bijvoorbeeld vrijwilligersacademies om hier (extra) scholing, begeleiding, middelen en materialen voor in te kunnen zetten. En zo mogelijk gratis alternatieve locaties met coronaveilige flexplekken.
 • Verenigingsleven/sportactiviteiten zo goed mogelijk steunen en subsidies behouden. Zorg voor een positieve sportcultuur, stimuleer bewegen en een gezonde leefstijl. Sporten zorgt voor verbinding en dat mensen langer mee kunnen blijven doen in de maatschappij.
 • Uitgaansmogelijkheden op het eiland onderzoeken en indien mogelijk deze zoveel mogelijk vergroten. Dit is ook een belangrijk element om jongeren te behouden.
 • Initiatieven en activiteiten voor culturele/sportieve evenementen meer stimuleren en ondersteunen.
 • Een eigen theatervoorziening die rendabel moet zijn om veel instanties/verenigingen gebruik van te kunnen laten maken, zodat dit bijdraagt aan de vitalisering/uitgaansmogelijkheden van ons eiland.
 • Verdwenen essentiële voorzieningen zoveel mogelijk weer terughalen in de dorpen door hier creatief en oplossingsgericht mee aan de slag te gaan.
 • Ondernemers moeten zelf kunnen beslissen over de winkelopenstelling op zon/feestdagen, maar geen bevoorrading op zondagen met het oog op de wet op de zondagsrust. Op deze manier kan iedereen veilig pinnen, ook als er buiten geen pinautomaat meer is.


Sociaal domein

 • de gemeente dient bij uitvoering van al haar taken oog en oor hebben voor de positie van kwetsbare mensen en daar waar mogelijk voorzieningen te treffen die hun helpen een beroep te doen op waar zij recht op hebben.
 • Er moet zo snel mogelijk een duidelijk, concreet en effectief armoedebeleid komen. Het gratis maken van openbaar vervoer vanaf de AOW-leeftijd en voor minima levert hier een goede bijdrage aan. De huidige pilot is een goede eerste stap.
 • Om te voorkomen dat kinderen in armoede opgroeien moet de gemeente kind-pakketten aanbieden, waarmee ze bijvoorbeeld kunnen sporten of een museum bezoeken.
 • Werken moet lonen, dus iedereen die voor een uitkering daartoe verplicht wordt, moet daarvoor betaald krijgen.
 • Optimale zorgvuldigheid betrachten bij het vestigen van vluchtelingencentra en altijd rekening houden met de mening van inwoners. Goed communiceren is daarbij essentieel.
 • De begeleiding van migranten, die statushouder zijn, optimaliseren, zodat zij beter kunnen integreren in onze gemeenschap en zij zich welkom voelen.
 • Gemeenten moeten stoppen met de inkoop van jeugdhulp en zoveel mogelijk zelf doen. De jeugdzorg moet worden versimpeld. ‘Het rijk betaalt, de jeugdzorg wordt decentraal uitgevoerd en de schotten tussen verschillende onderdelen halen we weg.’ Stop met het rondpompen van geld en hou iedereen zoveel mogelijk aan boord door de hulp dichtbij te houden. Uitbesteden werkt voor gezinnen schade verhogend, omdat het te commercieel is. Zorg goed voor onze eigen inwoners.
 • Voor mensen die onder de Participatiewet vallen moet iedere gemeente zorgen voor een goede CAO, met fatsoenlijk loon, pensioenopbouw, scholingsmogelijkheden en andere arbeidsvoorwaarden met zekerheid voor de lange termijn.
 • Zorg dat alles toegankelijker wordt voor mindervalide inwoners in de breedste zin van het woord. Dan gaat het niet alleen over openbaar vervoer of gebouwen, maar ook over administratieve processen en/of websites, alsmede het betaalbaar maken van deze toegankelijkheid. Zorg dus ook voor het toegankelijk maken van de stemprocedures bij verkiezingen.
 • De informatievoorziening moet beter ook voor laaggeletterden en diegene die niet digitaal vaardig zijn. Dit kan door infostand met folders over regelingen en aanvraagformulieren in de bibliotheken en servicepunten te plaatsen.
 • Houd WMO-vervoer betaalbaar en zorg ervoor dat de pashouder één begeleider kosteloos of tegen het
 • verlaagde tarief kan meenemen, zonder onderscheid te maken tussen een sociale en een medische begeleider.
 • De gemeente dient steeds op zo kort mogelijke termijn hulp te verlenen; afdoeningstermijnen binnen de WMO, die om welke reden dan ook (te) lang duren, zijn onaanvaardbaar. Snelle duidelijkheid en praktische ondersteuning voor aanvragers leiden over het algemeen tot minder hulpvraag in de toekomst; indien de wettelijke afhandeltermijn bij herhaling niet gehaald wordt, dient besloten te worden tot aantrekken van extra personeel.


Onderwijs

 • Of ieder kind gelijke kansen heeft moet de gemeente in kaart brengen en niet alleen afgaan op de mening van scholen, die onvoldoende zicht hebben op privé-situaties. Ieder kind heeft recht op gelijke onderwijskansen. Daar willen wij maximaal voor gaan.
 • Aandacht voor meer lager opgeleiden die de ondernemers dringend nodig hebben.
 • MBO- en HBO-opleidingsinstituten in de Hoeksche Waard vestigen, is belangrijk om jongeren langer op het eiland te houden.
 • Stimuleer techniek in basis- en voortgezet onderwijs, omdat daar de komende jaren de meeste werkgelegenheid in zal zijn.
 • Zorg dat opleidingen aansluiten op de wensen en vacatures van de bedrijven op het eiland.
 • Zoveel mogelijk inzetten op het integraal gebruik van één gebouw voor alle onderwijs met een bibliotheek of andere diensten, zoals o.a. kinderopvang.
 • Zorg voor goed openbaar vervoer van en naar de scholen en voor veilige parkeer- en oversteekplaatsen bij de scholen.
 • Zorg voor goede voorlichting op de scholen ter voorkoming van alcohol- en drugsgebruik, pesten, discrimineren en het vroegtijdig beginnen met roken. Bewustwording hiertoe kan niet vroeg genoeg beginnen. Wees daar op tijd bij.


Milieu, verkeer en vervoer

 • Alternatieve/energiebesparende/milieuvriendelijke voorzieningen zoveel mogelijk bereikbaar maken voor inwoners, alsmede bedrijven stimuleren om duurzame maatregelen te nemen en daar waar dit mogelijk is zelfs te verplichten.
 • De natuur en leefomgevingen mogen geen plaats maken voor windenergie of zonneweides. Via een goede en tijdige participatie moet dit duidelijk worden. Verkeerd geplaatst windmolens moeten verplaatst worden. Degene die de fout heeft gemaakt zal dit zelf moeten bekostigen.
 • Bevorderen van een gezonde leefomgeving door o.a. toename van verkeer, fijnstof en lawaai in leefomgevingen tegen te gaan. De toename van fijnstof mag niet onderschat worden en is een groot gevaar voor de volksgezondheid.
 • Dorpsgericht werken aan een goede doorstroming en zorgen voor een goede ontsluiting tussen de dorpen, alsmede verkeersremmende maatregelen nemen in leefomgevingen. Er moeten meer dorpen overgaan naar een maximumsnelheid van 30 km per uur.
 • Meer veilige van de rijbaan gescheiden fietspaden en veilige oversteekplaatsen aanleggen. Onze schooljeugd wordt nu te veel blootgesteld aan gevaar. Dit heeft hoge prioriteit.
 • De doorstroming op drukke wegen verbeteren. Het goed ontsluiten van de Hoeksche Waard kan daarbij enorm helpen. Extra “tolvrije” oeververbindingen blijken daarbij hard nodig te zijn.
 • Langs de A-29 aarden wallen aanleggen, waardoor deze aan het zicht onttrokken wordt en het groene open karakter bewaard blijft. Dit voorkomt mede geluidsoverlast en houdt de verspreiding van fijnstof beperkt, alsmede kunnen er ook zonnepanelen langs de A-29 aangelegd worden.
 • De tramlijn vanuit Barendrecht als openbaar vervoerontsluiting doortrekken naar het busstation Heinenoord. Er is daarvoor een extra tunnelbuis beschikbaar. Leg daar een aantrekkelijk transferium aan.
 • De kiltunnel voor alle inwoners van de Hoeksche Waard tolvrij maken om de doorstroming te bevorderen. Waarom zouden wij betalen om naar of van ons eigen eiland te kunnen komen?


Openbare orde en veiligheid

 • Knelpunten en onveilige situaties adequaat en effectief aanpakken.
 • Een effectief alcohol- en drugsbeleid, met name voor de jeugd. Wij zien graag dat de gemeente zelf hierin ook het goede voorbeeld geeft. Het groeiende fenomeen lachgas zien wij daarbij ook als een steeds groter wordend gevaar voor de veiligheid en volksgezondheid. Zorg dat de drugslabs en wietplantages eveneens van het eiland verdwijnen.
 • Vandalisme, zwerfafval/hondenpoep is ongewenst Maak de inwoners hier meer verantwoordelijk voor door ze meer te informeren en daarop aan te spreken. Boetes pas toepassen als het niet anders meer kan. We moeten het samen oplossen.
 • Als je wil dat mensen geen rommel achterlaten moeten er op sommige plaatsen ook meer afvalbakken komen.
 • Handhaven op basis van het gelijkheidsbeginsel. Regel dit goed in reglementen en verordeningen, zodat dit duidelijk is en er geen willekeur kan ontstaan.
 • Inwoners vanuit preventief oogpunt meer en tijdig voorlichten over relevante wetgeving. Dit kan de nodige ergernis en onwetendheid voorkomen.


Bestuur en communicatie

 • Het huidige bestuursmodel is dringend aan verandering toe. Schaf het polariserende coalitie-/oppositiesysteem af, want daar hebben inwoners niet voor gestemd. Kom tot een samenwerkingsmodel met behulp van een Raadsbreed akkoord, waarin alle partijen serieus worden genomen en zich in kunnen herkennen.
 • De voorzitterschappen van de gemeenteraad en het college moeten door verschillende personen ingevuld worden. De schijn moet altijd voorkomen worden dat de burgemeester steeds met twee petten op in de vergadering zit. Hou het systeem naast politieke neutraliteit ook in dit opzicht zuiver.
 • Samenwerking met andere regio’s stimuleren en uitbouwen, zolang het belang van onze inwoners maar voorop blijft staan. Nieuwe bestuurslagen moeten daarbij altijd voorkomen worden, omdat we al genoeg bestuurslagen kennen.
 • Bestuur dichter bij de inwoners brengen en de bereikbaarheid verbeteren. Servicecentra c.q. hulploketten zoveel mogelijk in ieder dorp inrichten. Het gemeentehuis moet centraal in de Hoeksche Waard komen.
 • Correspondentie/aanvraagprocedures snel en efficiënt afwikkelen en lange wachttijden voorkomen.
 • Communicatie bij bezwaarprocedures kan beter en duidelijker.
 • Correspondentie naar inwoners tijdig en altijd in begrijpelijke taal schrijven.
 • Wij zijn een plattelandsgemeente en willen dit ook zo blijven.
 • Het ondernemers-/agrarisch loket, waar vragen over diverse procedures en mogelijkheden besproken kunnen worden, blijft noodzakelijk en gewenst.


Ruimtelijke ordening

 • Meer groenvoorzieningen in combinatie met recreatieve/sportieve mogelijkheden, alsmede voldoende bomen in en om de dorpen aanbrengen, zodat deze groener worden.
 • Er moeten meer bossen aangelegd worden daar waar dit mogelijk is en zonder landbouwgrond daarvoor te gebruiken. Bossen zijn noodzakelijk voor de CO-2-reductie.
 • Het onderhoud van de buitenruimte moet op niveau A gesteld worden.
 • Voorkom het structureel uitbesteden hiervan en laat dit zoveel mogelijk door een vaste groep eigen mensen doen. Structureel uitbesteden is te duur. Dit door eigen mensen laten doen, vergroot de werkgelegenheid en is beter voor de arbeidsvoorwaarden.
 • Meer betaalbare woningen, vooral rekening houdend met de behoeften aan jongeren/starters- en senioren/blijverswoningen.
 • Wonen op het eiland vooral voor jongeren aantrekkelijker maken, zodat zij op het eiland blijven en voor iedereen voldoende betaalbare woningen bouwen in leefbare dorpen en het bestaande woningbestand betaalbaar en goed renoveren.
 • Sociale woningen naast passendheid en urgentie toewijzen op basis van het economisch en maatschappelijk gebonden zijn aan de Hoeksche Waard. Dit is een noodzakelijke toevoeging aan artikel 3 van de huisvestingsverordening.
 • Het busstation Heinenoord omvormen van een spookplek in een functionele veilige omgeving, zoals door middel van een transferium, welke ook economisch voor ondernemers aantrekkelijk wordt. Dat omvormen tot een veilige omgeving geldt ook voor het busstation langs de A-29 bij Numansdorp.
 • Inzetten op een eerlijke en sociale energietransitie. ‘Woningisolatie en -verduurzaming moeten betaalbaar zijn, ook voor huurders met een kleine portemonnee.’ Burgers en organisaties moeten actief worden betrokken bij zowel de plannen als de uitvoering van de lokale energietransitie.


Economie

 • De Gemeente moet meer samenwerken met de ondernemers om werkzoekenden nog beter aan de slag te krijgen en dat alle vacatures optimaal ingevuld worden.
 • Zorg voor een goed vestigings- en ondernemersklimaat en stimuleer een gezamenlijke visie en steun alleen die ondernemers financieel die de gezamenlijke visie willen dragen. We zijn één gemeente en zullen het samen moeten doen. Ook het centrum van Oud-Beijerland zal mee moeten doen als zij in aanmerking willen komen voor een financiële bijdrage.
 • Maak winkelgebieden verkeersluw en voor voetgangers veilig begaanbaar. Zorg daarnaast ook voor een aantrekkelijke aankleding. Hier is nog veel winst in te boeken.
 • Zorg voor toekomstbestendige en goed bereikbare bedrijventerreinen. Bruisende bedrijventerreinen zorgen voor innovaties en werkgelegenheid.
 • Zorg voor duidelijke en niet te veel regelgeving, alsmede reageer snelle op aanvragen en voorstellen. Het ondernemersloket kan daarbij goed behulpzaam zijn.
 • Zorg voor een gezamenlijke detailhandelsvisie die door iedereen gedragen en toegepast wordt en ondersteun als gemeente de detailhandelsraad bij de coördinatie daarvan.
 • Zet in op een vroegtijdige samenwerking met het bedrijfsleven om te komen tot optimale en duurzame oplossingen.
 • Geef als gemeente het voorbeeld bij verduurzaming door hier voor de eigen gebouwen vol op in te zetten.
 • Zorg voor een goede infrastructuur en regel daarvoor voldoende fietsenstallingen, veilige fietsroutes en voetpaden, (overdekte) OV-stations en -verbindingen, laadpalen en voldoende hubs voor goederen- en personenvervoer en parkeergelegenheid.
 • Stimuleer en investeer in een circulaire economie. Stel daarvoor een helder visie op en maak een concreet beleid.
 • De gemeente koopt zoveel mogelijk lokaal in.


Financiën

 • We moeten een financieel gezonde gemeente zijn en blijven, alsmede zoveel mogelijk voorkomen dat de lasten voor de inwoners verhoogd moeten worden. Alle lasten moeten eerlijk verdeeld worden.
 • Maak de verduurzaming van de gemeente ook duidelijk met een concreet totaalplan en zorg dat dit voor ondernemers betaalbaar is.
 • De begroting moet inzichtelijker en resultaatgerichter gemaakt worden door middel van een programmabegroting.
 • Financiële voordelen altijd teruggeven aan de inwoners via een lastenverlichting, tenzij het noodzakelijk is om het voordeel voor een project te bestemmen.
 • Een maximale jaarlijkse lastenverhoging van 1,5 % voor onze inwoners is voor ons een belangrijk uitgangspunt.
 • Effectiever gebruiken van accommodaties en openbare ruimten kan geld opleveren.
 • De hondenbelasting is in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Dus afschaffen als deze alleen maar gebruikt wordt om de begroting sluitend te krijgen.

Laat vervuilers in de breedste zin van het woord maar meer gaan betalen.

 • Onnodige en luxe uitgaven voor het bestuur en ambtenarenapparaat zijn ongewenst als dit geen wezenlijke bijdrage aan de gemeenschap oplevert.
 • Minder structurele inhuur en uitbesteden projecten, omdat dit een te grote kostenpost is geworden. Inhuur moet incidenteel zijn en het ambtenarenapparaat gekwalificeerd voor het zelf uitvoeren van onderzoeksprojecten eventueel met behulp van studenten.

Verkiezingsprogramma 2022

Hieronder vind je alle informatie over Constructief Hoeksche Waard in de verkiezingen van 2022.