Programmapunten

Algemeen

Alle dorpen moeten hun eigen identiteit behouden, maar meer vitaliseren en gelijkwaardig aan elkaar ontwikkelen. De gemeentelijke lasten zo laag mogelijk houden en het bestuur hoort duidelijke taal te spreken en makkelijk bereikbaar te zijn. Wij werken graag mee aan een stevig fundament voor de gemeente Hoeksche Waard, die groen moet blijven met een open karakter. Het is gewenst om meer dan voorheen aan recreatie te doen en bestaande recreatieve voorzieningen te behouden. Er is voldoende ruimte over voor woningbouw. Wij willen dat wonen voor “alle doelgroepen” beter wordt en voor iedereen betaalbaar is. Ouderen, invaliden, jongeren, migranten en minder bedeelden moeten de juiste zorg en steun krijgen. Veiligheid in de breedste zin van het woord is een verantwoordelijkheid van de politiek die hier meer aandacht aan moet geven. Het eiland kan veel beter ontsloten worden en dat zonder tolheffingen. Een beter bereikbaar eiland zal ook ten goede komen aan de gewenste economische ontwikkeling van de Hoeksche Waard. Bij de ontwikkeling van beleid altijd rekening houden met de mening van inwoners. Dat is de essentie van democratie, die bij ons hoog in het vaandel staat.

Maatschappelijke zaken

 • Vrijwilligerswerk financieel ondersteunen voor nieuwe activiteiten.

 • Verenigingsleven/sportactiviteiten goed steunen en subsidies behouden.

 • Wonen op het eiland aantrekkelijker maken, met name voor jongeren.

 • MBO- en HBO-opleidingsinstituten in de Hoeksche Waard vestigen belangrijk om jongeren langer op het eiland te houden.

 • Uitgaansmogelijkheden op het eiland onderzoeken en indien mogelijk deze zoveel mogelijk vergroten. Dit is ook een belangrijk element om jongeren te behouden.

 • Initiatieven en activiteiten voor culturele/sportieve evenementen meer stimuleren en ondersteunen.

 • Verdwenen essentiële voorzieningen zoveel mogelijk weer terughalen in de dorpen door hier creatief en oplossingsgericht mee aan de slag te gaan.

 • Winkels op zon/feestdagen en in de avond langer openstellen, maar geen bevoorrading op zondagen. Zo wordt ook tegemoet gekomen aan veilig pinnen, welke voorziening steeds meer uit de dorpen dreigt te verdwijnen.

 • Wij werken graag mee om armoede op ons eiland te bestrijden. Het gratis maken van openbaar vervoer vanaf de AOW-leeftijd levert hier een goede bijdrage aan.
 • Meer zorgvuldigheid betrachten bij het vestigen van vluchtelingencentra en altijd rekening houden met de mening van inwoners.
 • De begeleiding van migranten, die statushouder zijn, optimaliseren, zodat zij beter kunnen integreren in onze gemeenschap en zij zich beter welkom voelen.
 • De werkloosheid is momenteel laag. Wij willen dat graag zo houden en het liefst nog verder verlagen.

Milieu, verkeer en vervoer

 • Bevorderen van een gezonde leefomgeving door o.a. toename van verkeer, fijnstof en lawaai in leefomgevingen tegen te gaan.
 • Meer goede ontsluitings-, verbindings- en randwegen rond dorpskernen aanleggen.

 • Alternatieve/energiebesparende/milieuvriendelijke voorzieningen zoveel mogelijk bereikbaar maken voor inwoners.
 • Bedrijven blijven stimuleren om duurzame maatregelen te nemen en daar waar dit mogelijk is zelfs verplichten.

 • Verkeersremmende maatregelen nemen in leefomgevingen. Er moeten zo ook meer dorpen overgaan naar een maximumsnelheid van 30 km per uur.

 • Meer veilige van de rijbaan gescheiden fietspaden en veilige oversteekplaatsen aanleggen. Onze schooljeugd wordt nu teveel blootgesteld aan gevaar.
 • De doorstroming op drukke wegen verbeteren. Het goed ontsluiten van de Hoeksche Waard kan daarbij enorm helpen.
 • De tramlijn vanuit Barendrecht doortrekken naar het busstation Heinenoord. Er is daarvoor een tunnelbuis beschikbaar.
 • De kiltunnel voor alle inwoners van de Hoeksche Waard tolvrij maken.
 • De A-4 aanleggen, maar alleen als het vervolgtraject na aansluiting op de A-29 hiervoor geschikt gemaakt wordt. Langs de snelweg aarden wallen aanleggen, waardoor deze aan het zicht onttrokken wordt en het groene open karakter van de Hoeksche Waard bewaard blijft. Dit voorkomt mede geluidsoverlast en houdt de verspreiding van fijnstof beperkt.

Openbare orde en veiligheid

 • Knelpunten en onveilige situaties adequaat aanpakken.

 • Een effectief alcohol- en drugsbeleid, met name voor de jeugd. Wij zien graag dat de gemeente zelf hierin ook het goede voorbeeld geeft.

 • Zorg dat de drugslabs en wietplantages van het eiland verdwijnen.

 • Vandalisme, zwerfafval/hondepoep is ongewenst Maak de inwoners hier meer verantwoordelijk voor door ze meer te informeren en daarop aan te spreken. Boetes pas toepassen als het niet anders meer kan. We moeten het samen doen.
 • Handhaven op basis van het gelijkheidsbeginsel. Regel dit goed in reglementen en verordeningen, zodat dit duidelijk is en er geen willekeur kan ontstaan.
 • Inwoners vanuit preventief oogpunt meer en tijdig voorlichten over relevante wetgeving. Dit kan de nodige ergernis en onwetendheid voorkomen.

Bestuur en communicatie

 • Samenwerking met andere regio’s stimuleren en uitbouwen, zolang het belang van onze inwoners maar voorop blijft staan.
 • Bestuur dichter bij de inwoners brengen en de bereikbaarheid verbeteren.
 • Servicecentra in ieder dorp inrichten.

 • Het gemeentehuis moet centraal in de Hoeksche Waard komen.
 • Correspondentie en aanvraagprocedures snel en efficient afwikkelen en lange wachttijden zien te voorkomen.

 • Communicatie bij bezwaarprocedures kan beter en duidelijker.

 • Correspondentie naar inwoners tijdig en altijd in begrijpelijke taal schrijven.

 • Wij zijn een plattelandsgemeente en willen dit ook blijven. Richt een agrarisch loket in waar vragen over diverse procedures en mogelijkheden besproken kunnen worden.

Ruimtelijke ordening

 • Meer groenvoorzieningen in combinatie met recreatieve/sportieve mogelijkheden, alsmede voldoende bomen in de dorpen aanbrengen, zodat deze groener worden.
 • Meer woningen, vooral rekening houdend met de behoeften aan jongeren/starters- en senioren/blijverswoningen.

 • Het bestaande woningbestand betaalbaar en goed renoveren.

 • Het busstation Heinenoord omvormen van een spookplek in een meer functionele veilige omgeving. Dat geldt ook voor het busstation langs de A-29 bij Numansdorp.

 • Onderzoeken of er een aparte landschapsecoloog in dienst van de gemeente kan komen, die alle natuuraspecten van het eiland beter kan overzien en begeleiden. Deze kan zich ook bezig houden met duurzaamheidsvraagstukken.

 • Wij zien graag naast florabeheer ook faunabeheer op de politieke agenda komen als onderdeel van natuurbehoud. Er leven veel diersoorten in de Hoeksche Waard.

Financiën

 • Een financieel gezonde gemeente en zoveel mogelijk zien te voorkomen dat de lasten voor de inwoners verhoogd worden.

 • Een eerlijke verdeling van alle lasten voor iedereen.

 • Financiële voordelen altijd teruggeven aan de inwoners via een lastenverlichting, tenzij het noodzakelijk is om het voordeel voor een project te bestemmen.

 • Een maximale jaarlijkse lastenverhoging van 1,5 % voor onze inwoners is voor ons een belangrijk uitgangspunt.

 • Effectiever gebruiken van accomodaties en openbare ruimten kan geld opleveren.

 • De hondenbelasting is in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Dus afschaffen als deze alleen maar gebruikt wordt om de begroting sluitend te krijgen. Laat vervuilers in de breedste zin van het woord maar meer gaan betalen.

 • Onnodige en luxe uitgaven voor het bestuur en ambtenarenapparaat zijn ongewenst als dit geen wezenlijke bijdrage aan de gemeenschap oplevert.

Verkiezingsprogramma 2018

Hieronder vind je alle informatie over Constructief Hoeksche Waard in de verkiezingen van 2018.