De visie van onze partij

Een herkenbare en zelfstandige gemeente

De gemeente Hoeksche Waard is een prachtige groene gemeente met vitale dorpskernen die ieder hun eigen cultuur en identiteit hebben. De sterke kanten van de verschillende dorpen willen we versterken en behouden. Wij zijn een zelfstandige gemeente, die ook graag samenwerkt waar dat meerwaarde genereert. De gemeente is volwassen en herkenbaar voor haar inwoners. De ruimte nabij Rotterdam vormt een unieke strategische positie. Cultuur dient als een bindend element en zorgt voor een eigen identiteit. Het behoud van ons historisch erfgoed gaat als doelstelling goed samen met meer zichtbaar en toegankelijk maken voor het grote publiek. Denk daarbij o.a. aan het streekmuseum, Tiengemeten, Hoeksche Waards landschap, Fort Buitensluis . Ondersteunen van de “Hoeksche Waard Pas” biedt mogelijkheden om ons meer te promoten en bestedingen te verhogen. Niet alleen bij het grote publiek maar juist ook bij de eigen inwoners, die op die manier elkaars dorpen ontdekken en (her)waarderen.

Goed leven, wonen en werken

De Hoeksche Waard moet een plattelandsgemeente blijven waar het groen en aantrekkelijk wonen is. Dat is ons streven. Niet alleen voor iedereen, die er nu woont, maar ook voor degene die zich hier in de toekomst vestigt. De lokale woningmarkt heeft onze voortdurende aandacht en vraagt om constante afstemming. Leidend is daarbij de vraag naar woningen en een voldoende en gevarieerd aanbod. Bouwen naar behoefte! Dat betekent voldoende sociale woningbouw, voldoende starterswoningen maar ook voldoende huisvesting voor senioren. We streven daarbij naar een goede verdeling over alle dorpen. Iedere aankoop van een starter leidt tot minstens drie nieuwe verhuisbewegingen. Doorstroming kan gestimuleerd en gefaciliteerd worden door een starterslening. Woonurgenten moeten op een voortvarende manier gehuisvest worden. Wij willen geen permanente huisvesting van arbeidsmigranten op recreatieve oorden.

In de Hoeksche Waard is de werkloosheid laag. Dat willen wij graag zo houden. Werkgelegenheid is dan ook een belangrijk aandachtspunt voor onze partij.

Wij staan voor het behouden en bevorderen van de leefbaarheid in alle dorpen. Dat deze onder druk staat, met name in de kleinere dorpen, is niet nieuw. Het aantal voorzieningen maar ook de bereikbaarheid van deze voorzieningen is van groot belang voor de mate waarin een dorp leefbaar wordt geacht. Verdwenen voorzieningen weer terug zien te krijgen is essentieel. Dat kan door hier creatief en oplossingsgericht mee om te gaan.

Het aantal winkels wordt met name bepaald door externe economische factoren waar de gemeente niet altijd invloed op heeft. Wel kan de gemeente zorgen voor een gunstig vestigingsklimaat en in faciliterende zin sturing geven aan vestiging van nieuwe of het behoud van bestaande winkels. De gemeente moet daarbij nadrukkelijk niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. Toerisme kan ook een belangrijke pijler worden van de lokale economie. Voor onze bedrijventerreinen zullen we een actief beleid en acquisitie moeten voeren volgens een thematische aanpak.

Een divers aanbod van (dag)recreatie moet zich kunnen blijven ontwikkelen. Door met name te focussen op zich ver uitstrekkende recreatie en natuur moet de Hoeksche Waard de tuin nabij Rotterdam worden. Hierbij is nadrukkelijk geen uitverkoop van ons landschap met zijn visuele en ecologische waarden aan de orde. Wel aan de orde is het intensief samenwerken met buurgemeenten. Ook in toeristisch verband zoeken we samenwerking in de regio. Wij willen de fietsroutes uitbreiden.

De bereikbaarheid is voor de Hoeksche Waard van groot economisch belang. Daarom willen wij actie omtrent de A29, om de overlast van het sluipverkeer tot een minimum te beperken. De tolheffing van de Kiltunnel is ook niet meer van deze tijd. Deze tunnel moet tolvrij worden voor minimaal alle inwoners van de Hoeksche Waard. Het openbaar vervoer moet voor alle kernen bereikbaar en betaalbaar zijn en voor ouderen vanaf de AOW-leeftijd gratis.

Voor een goed vestigingsklimaat is een optimale infrastructuur vanzelfsprekend. Anno 2018 hoort daar een snel internet bij, juist ook in de buitengebieden.

Niet alleen de bereikbaarheid maar juist ook de kwaliteit van het onderwijs zijn voor onze partij leidend. De school is meer dan een verzameling klaslokalen en is een centraal punt binnen de gemeenschap. Brede scholen waarbij koppeling gemaakt wordt tussen onderwijs, kinderopvang en bibliotheek verdienen onze voorkeur. Samenwerking met schoolbestuur maar ook met de ouders moet leiden tot een bereikbare en veilige schoolomgeving. Ook het binnenhalen van Middelbaar en Hoger Beroeps onderwijs biedt voor de Hoekse Waard kansen en is een belangrijk punt voor Constructief Hoeksche Waard.

Duurzame leefomgeving

Een duurzame leefomgeving betekent gezondheid en welzijn voor onze burgers. Welzijn en welvaart zijn daarbij twee zijdes van dezelfde munt. Economische groei gaat hand in hand met natuur en milieu. De Hoeksche Waard moet grote stappen maken op het gebied van duurzaamheid en streeft naar verbetering van natuur en milieu. Wij vinden dat de gemeente op het gebied van duurzaamheid nadrukkelijk een voorbeeldfunctie heeft. Vastgoed, dat in eigendom is van de gemeente, moet zoveel mogelijk op maat worden gemaakt als het gaat om duurzaamheid (isolatie, zonnepanelen, ledverlichting etc.).  De mogelijkheden van een duurzaamheidsfonds moeten worden bekeken. Voor burgers, bedrijven en verenigingen moet het aantrekkelijk gemaakt worden om te verduurzamen. Duurzaamheidsprojecten kunnen bij uitstek bijdragen aan doelstellingen op meerdere vlakken, waarbij groene energieopwekking hand in hand gaat met toerisme en recreatie.

Het buitengebied in de Hoeksche Waard zal de komende jaren voortdurend in ontwikkeling zijn. Voor ons is het belang van de agrarische sector (ook indirect) glashelder. Tegenstrijdige belangen nopen tot het zoeken naar een gezonde balans tussen de agrarische sector enerzijds en de omgeving met burgerwoningen, natuur en toerisme anderzijds in het buitengebied. Gelet op het aantal op leeftijd zijnde agrariërs kan toekomstige leegstand een grote zorg worden. Indien mogelijk moet deze leegstand zoveel mogelijk voorkomen worden. Waar dit niet mogelijk is, zullen we actief op zoek moeten gaan naar alternatieve bestemmingen die passen in het plattelandskarakter van de Hoeksche Waard. We zullen hierbij samenwerken in de regio.

Kracht van Burgers

Burgers zijn zelfredzaam. Daar hoort geen betuttelende overheid bij maar een overheid die uitgaat van de eigen kracht van burgers. Burgers die onvoldoende zelfredzaam zijn, kunnen blijven rekenen op onze steun.

Verenigingen hebben een belangrijke functie in het dorpsleven, echter er zijn grenzen aan in hoeverre de gemeente dit financieel moet ondersteunen. Subsidie heeft daarbij altijd een aanvullend karakter.

Om verenigingen te ondersteunen en op eigen benen te laten staan,  gaan wij niet voor een kwantitatieve maar een kwalitatieve aanpak. Maatschappelijk belang, oftewel de toegevoegde maatschappelijke waarde, is leidend voor de subsidie. Je zou kunnen denken aan een Fonds Maatschappelijke Activiteiten. Hierbij is niet simpelweg het bestaan,  maar het ontplooien van activiteiten met een meerwaarde, de basis voor subsidie.

Op het gebied van muziekonderwijs zien wij nadrukkelijk een rol voor het basisonderwijs. Muziekverenigingen zouden meer de samenwerking moeten zoeken met scholen en de buitenschoolse opvang om kinderen op een vroege leeftijd met muziek kennis te laten maken. Deze koppeling zou samen kunnen hangen met een financiële impuls voor de verenigingen.

Op het gebied van het maatschappelijk vastgoed (gemeenschapshuizen, sportaccommodaties etc.) ligt er de komende jaren een grote opgave. Daarbij zijn keuzes onvermijdelijk, niet langer kunnen alle ballen in de lucht gehouden worden. Initiatieven van onderop van gebruikers en/of verenigingen verdienen onze voorkeur.

De komende periode zal er een transformatie van het openbaar groen ingezet moeten worden. We streven daarbij dat we de komende jaren weer naar een hoger onderhoudsniveau kunnen gaan. De openbare ruimte moet een open structuur zijn die bovendien onderhoudsvriendelijk is. Burgers moeten gefaciliteerd kunnen worden om bij te dragen aan het onderhoud in hun directe omgeving.

Wij zijn voorstander van een “blijverslening” waarbij senioren in de gelegenheid worden gesteld langer thuis te wonen.

In het zorgdomein willen wij werken volgens de menselijke maat. Dat betekent kleinschalig, lokaal maatwerk en met voorzieningen die goed bereikbaar zijn. Zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig; dat is het motto van Constructief Hoeksche Waard als het op de zorg aankomt. Wij blijven ons inzetten voor goede zorg,  gericht op kwaliteit en behaalde resultaten. Mede door inzet voor resultaatgerichte inkoop kan er resultaatgericht gewerkt worden. Er is nu nog steeds een overschot aan regels voor burgers en zorgaanbieders. Daar moet wat aan gedaan worden. Wij willen ook meer aandacht voor de organisatorische inrichting van zorgaanbieders. Hoge overheadkosten van grote instellingen moeten niet tegemoet worden gekomen door de gemeente, maar juist platte en transparante organisaties moeten beloond worden. Zorggeld moet terechtkomen waar het hoort, op de werkvloer en bij de hulpvragers. Het genoemde schrappen van overbodige regelgeving zorgt daarbij dat controle verscherpt kan worden, daar waar het hoort, op de juiste toepassing van zorggelden.

Er moet een integraal minima- en armoedebeleid komen (welzijnswerk, schuldhulpverlening, bijstand etc.). Door een actief minimabeleid kunnen ouderen en jongeren beter mee blijven doen in het maatschappelijk verkeer. Juist ook als ouders het niet zo breed hebben. Organisaties met een aantoonbaar maatschappelijk belang kunnen onverwijld op gemeentelijke steun rekenen.

Constructief Hoeksche Waard gaat ook voor bereikbare voorzieningen, een centraal gelegen gemeentehuis, het opknappen van het busstation Heinenoord en de bushalte langs de A-29, publieke servicepunten en het doortrekken van een tram- of metro-verbinding.

Betrouwbare overheid

Een betrouwbare overheid doet wat ze zegt en zegt wat ze doet. Wij gaan voor een dienstbare gemeente met open en integere bestuurders en ambtenaren. Gelijke monniken, gelijke kappen is het uitgangspunt. Het eerste contact met de gemeente is van groot belang. Wij hechten er dan ook aan dat dit eerste contact snel en correct is. Goede communicatie en verwachtings-management zijn daarbij kernbegrippen. Niet alleen via de traditionele kanalen maar ook via social media. Overbodige bureaucratie zo veel mogelijk tegengegaan. Wij willen besturen op een wijze die past in de huidige tijdsgeest. De huidige vergaderstructuur is verouderd en kan anders. Wij kiezen voor nieuwe vormen van inspraak en interactie om tot besluiten te komen (rondetafelgesprekken, themabijeenkomsten, politieke markten). Inspraak dient plaats te vinden op het moment voor de besluitvorming plaatsvindt, zodat inzichten en meningen van derden ook echt meegenomen worden in het besluitvormings-proces.

Ondernemers worden krachtig ondersteund en hebben een aanspreekpunt op het gemeentehuis (bedrijfscontactfunctionaris) die ondernemers wegwijs maakt. Daarbij willen we maximaal gebruik maken van de mogelijkheden om (in regionaal verband) subsidies binnen te halen. Wij zijn voorstander van een landbouwloket op het gemeentehuis waar agrariërs terecht kunnen met bedrijfsmatige vragen over vergunningen, milieuvraagstukken en (Europese) subsidies.

Door financieel gezond beleid te voeren zal de lastendruk laag blijven en waarbij de voorzieningen op een hoog niveau zijn.

Pragmatische aanpak

Wij willen dat de gemeente soepel omgaat met het verlenen van vergunningen voor evenementen. Bovendien willen we dat niet-commerciële activiteiten met een maatschappelijk belang vrij zijn van leges. De vergunningsaanvraag voor terugkerende evenementen moet makkelijker zijn.

Nieuwe innoverende initiatieven (zoals coöperatieve woonvormen) en tijdelijke woonvormen moeten worden gestimuleerd en gefaciliteerd.

Op het gebied van verenigingen geldt dat er meer valide opties zijn zoals samenwerkingsverbanden, fusies en verzelfstandiging. Per kern en situatie zal de best mogelijke optie moeten worden afgewogen en maatwerk moeten worden geleverd.

Constructief Hoeksche Waard wil een actief beleid om leegstand tegen te gaan. Onder andere het transformeren van leegstaand vastgoed tot bedrijfsverzamelgebouwen kan hieraan bijdragen. Ook andere creatieve oplossingen moeten niet geschuwd worden.

Als het aankomt op het opnieuw invullen van leegstaande bebouwing of grondposities is Constructief Hoeksche Waard voorstander van de “prijsvraag” methode. Niet alleen de te ontvangen opbrengsten maar ook de gewenste ontwikkeling weegt mee bij het naar de markt brengen van gemeentelijk vastgoed. Deze methode zou bij uitstek geschikt zijn bij de voormalig leegstaande gemeentehuizen.

Wij willen graag experimenteren met gratis WiFi-verbindingen op publieke hotspots als optimale service aan inwoners en bezoekers van de Hoeksche Waard.

Handhaving is een voortdurend aandachtspunt. Wij willen daarom zo min mogelijk legalisatie van illegale activiteiten, brutalen dienen nooit beloond te worden.

Hondenbelasting is in strijd met het gelijkheidsprincipe en dient alleen maar om de begroting sluitend te krijgen. Dit moet afgeschaft worden als de belasting niet gebruikt wordt waar deze voor betaald wordt. Laat vervuilers in de breedste zin van het woord maar betalen.

Verkiezingsprogramma 2018

Hieronder vind je alle informatie over Constructief Hoeksche Waard in de verkiezingen van 2018.