De visie van onze partij

Wij willen een voor iedereen herkenbare en volledig zelfstandige gemeente

De gemeente Hoeksche Waard is een prachtige groene gemeente met vitale dorpskernen die ieder hun eigen cultuur en identiteit  hebben. De sterke kanten van de verschillende dorpen willen we versterken en behouden. Wij zijn een zelfstandige gemeente, die graag samenwerkt daar waar dat meerwaarde genereert.
De gemeente moet volwassen en herkenbaar zijn voor haar inwoners. De ruimte nabij Rotterdam vormt een unieke strategische positie.

Cultuur dient als een bindend element en zorgt ook voor een eigen identiteit. Het behoud van ons historisch erfgoed gaat als doelstelling goed samen met dit meer zichtbaar en toegankelijk maken voor het grote publiek. Denk daarbij o.a. aan het streekmuseum, Tiengemeten, Hoeksche Waards landschap, Fort Buitensluis en andere monumentale panden etc. Ondersteunen van de “Hoeksche Waard Pas” biedt mogelijkheden om ons meer te promoten en de bestedingen te verhogen. Niet alleen bij het grote publiek maar juist ook bij de eigen inwoners, die op die manier elkaars dorpen ontdekken en (her)waarderen.

Bestaande dorpsgezichten moeten beschermd worden met het oog op het bouwen, bouwen en nog eens bouwen. De gemeente moet de regie bij woningbouw meer in eigen hand nemen in plaats van die volledig af te staan aan projectontwikkelaars.

In de Hoeksche Waard moet het goed leven, wonen en werken zijn

 De Hoeksche Waard moet een plattelandsgemeente blijven waar het groen en aantrekkelijk wonen is. Niet alleen voor iedereen, die er nu woont, maar ook voor degene die zich hier in de toekomst vestigt.

De woningmarkt heeft onze voortdurende aandacht en vraagt om constante afstemming. Leidend is daarbij de vraag naar woningen en een voldoende en gevarieerd aanbod. Bouwen naar behoefte. Dat betekent voldoende sociale woningbouw, voldoende starterswoningen maar ook voldoende huisvesting voor senioren. We streven daarbij naar een goede verdeling over alle dorpen. Doorstroming kan gestimuleerd en gefaciliteerd worden door een starterslening. Woonurgenten moeten op een voortvarende manier  gehuisvest worden. Sociale woningen naast passendheid en urgentie toewijzen op basis van het economisch en maatschappelijk gebonden zijn aan de Hoeksche Waard, zodat onze eigen inwoners voorrang krijgen”. Het is noodzakelijk om de Huisvestingverordening daarop aan te passen. Wij willen geen permanente huisvesting van arbeidsmigranten op recreatieve oorden.

Wij staan voor het behouden en bevorderen  van de leefbaarheid in alle dorpen. Dat deze onder druk staat, met name in de kleinere dorpen, is niet nieuw. Het aantal voorzieningen maar ook de bereikbaarheid van deze voorzieningen is van groot belang voor de mate waarin een dorp leefbaar wordt geacht. Verdwenen voorzieningen weer terug zien te krijgen is essentieel. Dat kan door creatief en oplossingsgericht hiermee   om te gaan. Het aantal winkels wordt met name bepaald door externe economische factoren waar de gemeente niet altijd invloed op heeft. Wel kan de gemeente zorgen voor een gunstig vestigingsklimaat en in faciliterende zin sturing geven aan vestiging van nieuwe of het behoud van bestaande winkels. De gemeente moet daarbij nadrukkelijk niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten.

Toerisme kan ook een belangrijke pijler worden van de lokale economie. Een divers aanbod van (dag)recreatie moet zich kunnen blijven ontwikkelen. Door met name te focussen op zich ver uitstrekkende recreatie en natuur moet de Hoeksche Waard de tuin nabij Rotterdam worden. Hierbij is nadrukkelijk geen uitverkoop van ons landschap met zijn visuele en ecologische waarden aan de orde.
Wel aan de orde is het intensief samenwerken met buurgemeenten.
Ook in toeristisch verband zoeken we de samenwerking in de regio.
Wij willen in dat kader bestaande fietsroutes ook verder uitbreiden en veiliger maken.

Voor onze bedrijventerreinen zullen we een actief beleid en acquisitie moeten voeren volgens een thematische aanpak. In de Hoeksche Waard is de werkloosheid laag. Dat willen wij graag zo houden. Werkgelegenheid is een belangrijk speerpunt  voor onze gemeente.

De bereikbaarheid is voor de Hoeksche Waard van groot economisch belang. Daarom willen wij actie omtrent de A29, om het sluipverkeer tot een minimum te beperken. De tolheffing van de Kiltunnel is niet meer van deze tijd en deze moet daarom tolvrij worden voor minimaal alle inwoners van de Hoeksche Waard. Het aantal oeververbindingen is voor een groeiende gemeente op een eiland op termijn te weinig. Het doortrekken van tramlijn 25 van Barendrecht naar busstation Heinenoord is een goede ontsluitingsmogelijkheid. Dit busstation moet een levendig transferium worden, zodat deze locatie als spookplek verleden tijd wordt. Het openbaar vervoer moet fijnmazig opgezet worden en voor alle kernen bereikbaar en betaalbaar zijn.

Voor een goed vestigingsklimaat is een optimale infrastructuur vanzelfsprekend. Daar hoort  een snel internet bij, juist ook in het buitengebied.

De gemeente is verantwoordelijk voor het huisvesten van scholen. Niet alleen bereikbaarheid van het onderwijs, maar juist ook de kwaliteit en voor alle kinderen gelijke onderwijskansen zijn voor onze partij leidend. De school is meer dan een verzameling klaslokalen en is een centraal  punt binnen de gemeenschap. Brede scholen, waarbij koppeling gemaakt wordt tussen onderwijs, kinderopvang, en bibliotheek, verdienen onze voorkeur. Samenwerking met schoolbesturen, maar ook met de ouders moet leiden tot een bereikbare en veilige schoolomgeving.

Voor de komende tijd is er vooral behoefte aan lager opgeleiden waar dan ook de focus vooral op moet liggen, maar ook het binnenhalen van Middelbaar en Hoger Beroeps onderwijs biedt voor de Hoekse Waard goede kansen en is een belangrijk punt voor  Constructief Hoeksche Waard.

Een duurzame leefomgeving wordt steeds belangrijker

 Een duurzame leefomgeving betekent gezondheid en welzijn voor onze burgers. Welzijn en welvaart zijn daarbij twee zijdes van dezelfde munt. Economische groei gaat hand in hand met natuur en milieu. De Hoeksche Waard  moet grote stappen maken op het gebied van duurzaamheid en streeft naar verbetering van natuur en milieu. Constructief Hoeksche Waard vindt dat de gemeente op het gebied van duurzaamheid nadrukkelijk een voorbeeldfunctie heeft.

Vastgoed, dat in eigendom is van de gemeente, moet zoveel mogelijk op maat worden gemaakt als het gaat om duurzaamheid (isolatie, zonnepanelen, ledverlichting etc.). De mogelijkheden van een duurzaamheidsfonds moeten worden bekeken. Voor burgers, bedrijven en verenigingen moet het aantrekkelijk gemaakt worden om te verduurzamen. Duurzaamheidsprojecten kunnen bij uitstek bijdragen aan doelstellingen op meerdere vlakken, waarbij groene energieopwekking hand in hand gaat met toerisme en recreatie.

Het buitengebied  in de Hoeksche Waard is de komende jaren voortdurend in ontwikkeling. De natuur en de leefomgeving mogen niet aangetast worden door het klakkeloos overal plaatsen van windturbines en zonneweides. Een eiland breed energieplan is daarom noodzakelijk, mede ook om de regie in eigen hand te

houden in plaats van de regie kwijt te raken aan grote buitenlandse investeerders. Verkeerd geplaatste windmolens moeten weggehaald worden en degene, die de fout heeft gemaakt, betaalt de kosten daarvan.

Voor ons is het belang van de agrarische sector (ook indirect) glashelder. Tegenstrijdige belangen nopen tot het zoeken naar een gezonde balans tussen de agrarische sector enerzijds en de omgeving met burgerwoningen, natuur en toerisme anderzijds. Gelet op het aantal op leeftijd zijnde agrariërs kan toekomstige leegstand een grote zorg worden. Indien mogelijk moet deze leegstand zoveel mogelijk voorkomen worden. Waar dit niet mogelijk is, zullen we actief op zoek moeten gaan naar alternatieve bestemmingen die passen in het plattelandskarakter van de Hoeksche Waard. We zullen hierbij moeten samenwerken in de regio.

De kracht van Burgers en zelfredzaamheid

 Burgers zijn zelfredzaam. Daar hoort geen betuttelende overheid bij, maar een overheid die uitgaat van de eigen kracht van burgers met optimaal oog voor burgers die onvoldoende zelfredzaam zijn, die kan blijven rekenen op onze steun.

Verenigingen hebben een belangrijke functie in het dorpsleven, echter er zijn grenzen aan hoeverre de gemeente dit financieel moet ondersteunen. Subsidie heeft daarbij altijd een aanvullend karakter. Om verenigingen te ondersteunen en op eigen benen te laten staan, gaan wij niet voor een kwantitatieve maar voor een kwalitatieve aanpak. Maatschappelijk belang, oftewel de toegevoegde maatschappelijke waarde, is leidend voor de subsidie. Je zou kunnen denken aan een Fonds Maatschappelijke Activiteiten. Hierbij is niet simpelweg het bestaan van, maar het ontplooien van activiteiten met een meerwaarde, de basis voor subsidie.

Op het gebied van muziekonderwijs zien wij een rol voor het basisonderwijs. Muziekverenigingen zouden meer de samenwerking moeten zoeken met scholen en de buitenschoolse opvang om kinderen op een vroege leeftijd met muziek kennis te laten maken. Deze koppeling zou samen kunnen hangen met een financiële impuls voor de verenigingen.

Op het gebied van het maatschappelijk vastgoed (gemeenschapshuizen, sportaccommodaties etc.) ligt er de komende jaren een grote opgave. Daarbij zijn keuzes onvermijdelijk, niet langer kunnen alle ballen in de lucht gehouden worden. Initiatieven van onderop van gebruikers en/of verenigingen verdienen onze voorkeur.

De komende periode zal er een transformatie van het openbaar groen ingezet moeten worden. We streven daarbij dat we de komende jaren weer naar een hoger onderhoudsniveau kunnen gaan. De openbare ruimte moet een open structuur zijn die bovendien onderhoudsvriendelijk is. Burgers moeten gefaciliteerd worden om bij te dragen aan het onderhoud in hun directe omgeving.

Wij zijn, naast de starterslening, ook voorstander van een “blijverslening” waarbij senioren in de gelegenheid worden gesteld langer thuis te wonen.

In het zorgdomein willen wij werken volgens de menselijke maat. Dat betekent kleinschalig lokaal maatwerk en met voorzieningen die goed bereikbaar zijn. Zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig. Wij blijven ons inzetten voor goede zorg, gericht op kwaliteit en behaalde resultaten. Mede door inzet voor resultaatgerichte inkoop kan er resultaatgericht gewerkt worden. Er is nu nog steeds een overschot aan regels voor burgers en zorgaanbieders. Daar moet wat aan gedaan worden.
Wij willen ook meer aandacht voor de organisatorische inrichting van zorgaanbieders.
Hoge overheadkosten van grote instellingen moeten niet tegemoet worden gekomen door de gemeente, maar juist platte organisaties moeten beloond worden.
Zorggeld moet terechtkomen waar het hoort, op de werkvloer en bij de hulpvragers. Het genoemde schrappen van overbodige regelgeving zorgt daarbij dat controle verscherpt kan worden daar waar het hoort, op de juiste toepassing van zorggelden. Iedereen, die de gemeente benadert met een zorgvraag, moet op schrift alle mogelijkheden gepresenteerd kunnen krijgen, zodat zij niet verdwalen in bureaucratie of het simpelweg niet weten dat er voorzieningen mogelijk zijn.

Er moet een integraal minima- en armoedebeleid komen(welzijnswerk, schuldhulpverlening, bijstand etc.).
Door een actief minimabeleid kunnen ouderen en de jeugd beter mee blijven doen in het maatschappelijk verkeer. Juist ook als ouders het niet zo breed hebben.

Organisaties met een aantoonbaar maatschappelijk belang kunnen onverwijld op gemeentelijke steun rekenen.

Constructief Hoeksche Waard  gaat voor bereikbare voorzieningen, voldoende publieke servicepunten, een centraal gelegen Gemeentehuis, een levendig transferium bij busstation Heinenoord en het doortrekken van de tramverbinding van Barendrecht naar Heinenoord busstation etc.

Een betrouwbare gemeente is een vereiste

Een betrouwbare gemeente doet wat ze zegt en zegt wat ze doet. Wij gaan voor een dienstbare gemeente met open en integere bestuurders en ambtenaren. Gelijke monniken, gelijke kappen is het uitgangspunt.
Het eerste contact met de gemeente is van groot belang. Wij hechten er dan ook aan dat dit eerste contact snel en correct is. Goede communicatie en verwachtingsmanagement zijn daarbij kernbegrippen. Niet alleen via de traditionele kanalen maar ook via social media. Overbodige bureaucratie wordt zo veel mogelijk tegengegaan.
Naast de zelfredzaamheid van de burger moet de gemeente ook veel meer zelfredzaam worden.

Wij willen besturen op een wijze die past in de huidige tijdsgeest. Het alleen maar duur inhuren van personeel en uitbesteden van dure onderzoeksprojecten is daarbij uit den boze, omdat dit de kwaliteit niet vergroot en alleen maar meer gemeenschapsgeld kost. Dat geldt ook voor de jeugdzorg die teveel neergelegd wordt bij instanties die woekerwinsten maken over de rug en ten koste gaande van de hulpbehoevenden.

De huidige vergaderstructuur is inefficiënt en moet veranderd worden, zodat er meer resultaatgericht gewerkt wordt. Het systeem van functionele raadscommissies is een effectievere vergadervorm dan het BOB-model. Wij kiezen voor nieuwe vormen van inspraak en interactie om tot besluiten komen (rondetafelgesprekken, themabijeenkomsten, politieke markten).
Inspraak ofwel participatie dient plaats te vinden, voordat de besluitvorming plaatsvindt, zodat inzichten en meningen van derden ook echt meegenomen kunnen worden in het besluitvormingsproces.

Ondernemers worden krachtig ondersteund en hebben een aanspreekpunt op het gemeentehuis (bedrijfscontactfunctionaris) die ondernemers wegwijs maakt.
Daarbij willen we maximaal gebruik maken van de mogelijkheden om (in regionaal verband) subsidies binnen te halen. Wij zijn voorstander van een ondernemers- en landbouwloket op het gemeentehuis waar men terecht kan met bedrijfsmatige vragen over vergunningen, milieuvraagstukken en (Europese) subsidies.

Door een financieel gezond beleid te voeren zal de lastendruk laag kunnen blijven en kunnen de voorzieningen op een hoog niveau blijven.

Wij gaan voor een pragmatische aanpak

Wij willen dat de gemeente soepel omgaat met het verlenen van vergunningen voor evenementen. Bovendien willen we dat niet-commerciële activiteiten met een maatschappelijk belang vrij zijn van leges. De vergunningaanvraag voor terugkerende evenementen moet makkelijker zijn.
Nieuwe innoverende initiatieven (zoals coöperatieve woonvormen) en tijdelijke woonvormen moeten worden gestimuleerd en gefaciliteerd.

Op het gebied van verenigingen geldt dat er meer valide opties zijn zoals samenwerkingsverbanden, fusies en verzelfstandiging. Per dorp en situatie zal de best mogelijke optie moeten worden afgewogen en maatwerk worden geleverd.

Wij willen een actief beleid om leegstand tegen te gaan. Onder andere het transformeren van leegstaand vastgoed tot bedrijfsverzamelgebouwen kan hieraan bijdragen. Ook andere creatieve oplossingen moeten niet geschuwd worden.

Als het aankomt op het opnieuw invullen van leegstaande bebouwing of grondposities zijn wij voorstander van de “prijsvraag” methode. Niet alleen de te ontvangen opbrengsten maar ook de gewenste ontwikkeling weegt mee bij het overdragen van gemeentelijk vastgoed. Deze methode zou bij uitstek geschikt zijn bij de voormalige leegstaande gemeentehuizen.

Wij willen graag experimenteren met gratis Wifi-verbindingen op publieke hotspots als optimale service aan inwoners en bezoekers van de Hoeksche Waard.

Handhaving is een voortdurend aandachtspunt. Wij willen daarom zo min mogelijk legalisatie van illegale activiteiten, brutalen dienen nooit beloond te worden.

Hondenbelasting is niet meer van deze tijd en dient alleen maar om de begroting sluitend te krijgen. Dit moet afgeschaft worden als de belasting niet gebruikt wordt waar deze voor betaald wordt. Laat vervuilers in de breedste zin van het woord maar betalen.

Verkiezingsprogramma 2022

Hieronder vind je alle informatie over Constructief Hoeksche Waard in de verkiezingen van 2022.